Hur kan det hamna olja i tvättvattnet, jag kan inte se att min bil läcker olja?
17 oktober, 2018
Varför bör man inte tvätta sin bil på gatan/garageuppfarten?
17 oktober, 2018
Visa alla

Vad är tungmetaller och varför är dessa farliga för naturen?

Oftast menar man de tre miljöfarligaste metallerna; kadmium, bly och kvicksilver när man talar om tungmetaller.  Av dessa metaller släpper biltvättarna ut kadmium och bly.

Vi människor har farligt mycket kadmium i oss och det påverkar bl.a fosterutvecklingen, njurarnas funktion och skelettet. Bly stör funktioner hos växtligheten, men hos människa slår blyet mot barnens utveckling, på våra nervfunktioner och mot intelligensen.

De övriga metallerna koppar, krom, nickel och zink räknas också som tungmetaller. De är inte lika farliga men förekommer tyvärr i högre mängder så att de ändå ställer till skada.

Kopparhalten ligger i sedimenten på höga till mycket höga halter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Koppar är en livsnödvändig metall som ingår i flera enzymer, men som i höga halter blir giftig. Redan vid måttligt förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer.

Den huvudsakliga källan för spridning av krom kommer från biltvättar. Miljöfarligheten hos kromföreningar beror i första hand av den mängd kromjon som frisätts. De flesta kromföreningar som finns i PRIO-registret (Kemikalieinspektionen) är klassade som CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande) och är miljöfarliga, uppvisar långtidseffekter, allergiframkallande.

Biltrafiken är  en huvudsaklig spridningskälla för nickel liksom zink, det senare via galvaniserad plåt och slitage av bromsar och däck. Båda dessa ämnen uppvisar långtidseffekter och är miljöfarliga. Vissa föreningar, till exempel nickelmonoxid och nickeldioxid, är cancerframkallande och en för hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer.

Mer att läsa om tungmetaller och dess påverkan på miljö och människa finns hos  Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.