Frågor och svar

Vilka står bakom Hållbar Biltvätt?

Hållbar biltvätt är ett branschintitativ som startades 2016 av branschorganisationen OSS- Organisationen Sveriges Servicestaioner (f.d.Svensk Bensinhandel). Syftet är att verka för ett mer miljövänligt biltvättande, främst genom att minimera gatutvättande. Förutom Hållbar biltvätts medlemmar är en rad kommuner mfl. intressenter i projektet.

Vad gör Hållbar biltvätt?

Hållbar Biltvätt gör undersökningar, samlar in och delar nyttig information på hemsidan, Facebook och Instagram samt producerar olika kampanjer och utbildningsmaterial. Vi satsar stor på kommunikation till allmänheten. Tanken är att om alla  i branschen, engagerade bilister, personal på servicestationer och tvättanläggningar samt miljökontor och vattenverk gör gemensam sak så kan vi förändra svenska bilägares biltvättarvanor.

 

Varför bör man inte tvätta sin bil på gatan/garageuppfarten?

I ett framtida hållbart samhälle måste vi begränsa miljöfarliga utsläpp till det minsta möjliga. Vi kan inte fortsätta sprida mer tungmetaller och olja än naturen kan återföra till det långsamma geologiska kretsloppet. För att så fort som möjligt skapa förändring och vända den nedåtgående spiralen är det viktigt att vi får bort biltvätt som sker hemma på gatan. Om fler blir medvetna om miljöriskerna med att tvätta bilen hemma kommer troligtvis många att tänka om och istället tvätta bilen miljövänligare på en tvättanläggning.

Vad är tungmetaller och varför är dessa farliga för naturen?

Oftast menar man de tre miljöfarligaste metallerna; kadmium, bly och kvicksilver när man talar om tungmetaller.  Av dessa metaller släpper biltvättarna ut kadmium och bly.

Vi människor har farligt mycket kadmium i oss och det påverkar bl.a fosterutvecklingen, njurarnas funktion och skelettet. Bly stör funktioner hos växtligheten, men hos människa slår blyet mot barnens utveckling, på våra nervfunktioner och mot intelligensen.

De övriga metallerna koppar, krom, nickel och zink räknas också som tungmetaller. De är inte lika farliga men förekommer tyvärr i högre mängder så att de ändå ställer till skada.

Kopparhalten ligger i sedimenten på höga till mycket höga halter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Koppar är en livsnödvändig metall som ingår i flera enzymer, men som i höga halter blir giftig. Redan vid måttligt förhöjda halter kan koppar ge upphov till skadliga effekter på mark- och vattenorganismer.

Den huvudsakliga källan för spridning av krom kommer från biltvättar. Miljöfarligheten hos kromföreningar beror i första hand av den mängd kromjon som frisätts. De flesta kromföreningar som finns i PRIO-registret (Kemikalieinspektionen) är klassade som CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande) och är miljöfarliga, uppvisar långtidseffekter, allergiframkallande.

Biltrafiken är  en huvudsaklig spridningskälla för nickel liksom zink, det senare via galvaniserad plåt och slitage av bromsar och däck. Båda dessa ämnen uppvisar långtidseffekter och är miljöfarliga. Vissa föreningar, till exempel nickelmonoxid och nickeldioxid, är cancerframkallande och en för hög zinkhalt är skadlig för vattenlevande organismer.

Mer att läsa om tungmetaller och dess påverkan på miljö och människa finns hos  Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Hur kan det hamna olja i tvättvattnet, jag kan inte se att min bil läcker olja?

Oljan kommer inte bara från motoroljan. Asfalten som vi kör på är faktiskt en oljefraktion som slits och delvis fastnar på bilen. Gummidäck innehåller en viss mängd olja och även avfettnings- och lösningsmedel innehåller ofta en petroleumprodukt, dvs olja.

 

Hur vet jag att en biltvättanläggning separerar avfall från vattnet innan det släpps ut?

Det är svårt att kunna vara helt säker men biltvättar som tvättar mer än 5000 bilar per år har krav på sig från respektive kommun att lämna ett vattenprov per år.  Resultaten följs upp av kommunen.

Är det inte lika skadligt när det regnar på min bil som att tvätta den på gatan?

Nej, absolut inte. Regnet har en avsköljande effekt men ren blir den inte. Om det bara rinner kallt vatten över en bil så spolas inget annat än vägdammet bort. Olja och tungmetaller sitter ordentligt fast ingrodda i fettlösliga partiklar.  För att lösa upp dessa fettlösliga partiklarna krävs bilvårdsprodukter. När bilen tvättas med bilvårdsprodukter löses miljöfarliga ämnen upp och sköljs av med vattnet. Därför att det viktigt att det finns rening av vattnet när en bil tvättas.

Finns det inte risk att lacken blir repad i en automattvätt?

Förr hade snabbtvättarna borstar av nylonstrån som inte var särskilt skonsamma mot lacken. Dagens tvättar har helt andra borstar. Även om stråna ser grova ut och piskar hårt mot plåten så repar de inte lacken utan polerar den. För de som är extra rädda om sin lack finns det snabbtvättprogram utan borstar.

Önskar du ändå att tvätta bilen själv så åk helst till en Gör-det-själv-hall med reningssystem. Att tänka på när man tvättar bilen för hand är att lacken kan skadas om man inte använder rikligt med vatten och slarvar med att skölja svampen ren från grus och smuts emellan svepen. Glöm inte heller att använda mijövänliga bilvårdsprodukter.

Om jag nu råkar tvätta hemma så använder jag bara skonsamma eller miljömärkta medel. Då är det väl inte så illa?

Det stora problemet med biltvättar är det som lossnar från bilen i form av oljerester och tungmetaller.  Tvättar man på gatan rinner det förorenade vattnet ner i en dagvattenbrunn som inte är kopplad till något reningsverk och därifrån direkt ut i våra sjöar och vattendrag. Väljer man gräsmattan lagras istället det som runnit ner ifrån biltvätten i jord och i växter.

Hur kan jag ta reda på var närmaste miljövänliga biltvättanläggning finns?

Det finns kommunala riktlinjer för reningsnivåer som krävs för biltvättar. Den närmaste miljövänliga biltvättanläggning beror således på utbudet i din kommun eller ditt närområde. Information  hittar du hos respektive kommun.

Åker du till en biltvätt som är identifierbar, alltså inte en som bara kan räknas som ett hål i väggen, så ska det finnas rening av vattnet. De stora kedjorna som har biltvättar brukar arbeta för att ha rening som tillfredställer kommunkraven. Titta gärna in på vår medlemssida och länka dig vidare till medlemmarna i Hållbar biltvätt för att läsa mer om deras rening.

I dagsläget finns Svanen-märkning som den märkning som certifierar biltvättar mot krav på nivåer av miljövänlighet.

 

Är det mer kostsamt att tvätta min bil på en tvättanläggning än hemma?

Kostnaden för en biltvätt på en tvättanläggning varierar beroende på vilket program du använder.

Räknar man på vad en biltvätt hemma på gatan kostar för miljön så tog Svenskt Vatten för några år sedan fram siffran 200 kr per tvätt, 4 miljarder kronor om året . Den summan kanske inte märks omedelbart i plånboken men  på andra sätt som är negativa för människa och miljö.

Jag har inte tid att tvätta min bil i en anläggning, vad kan jag göra då?

Du har väl tid att tanka eller ladda? En tankning tar i snitt 5 minuter, en laddning kan ta en stund till. En biltvätt tar 7-15 minuter. Ingen större skillnad och du kan i de flesta fall både tanka/ladda och tvätta på samma plats.

Jag vill gärna tvätta min bil för hand, hur ska jag göra det på ett miljösäkert sätt?

Det gör du bäst i en Gör-det-själv-anläggning. Där finns ett reningssystem som tar hand om smutsvattnet, något definitivt inte dagvattenbrunnen hemma på gatan har. Använd alltid miljömärkta medel när du tvättar bilen.

Utsläppen från biltvättar som sker hemma på gatan borde väl ändå vara försumbara i jämförelse med alla andra miljöproblem, inte minst alla bilavgaser som påverkar klimatet?

Tyvärr är det inte så. Många bäckar små, som man brukar säga. För att minska de miljöproblem vi har i dag ska det till beteendeförändringar. Stora miljöproblem uppkommer just eftersom många agerar miljöskadligt i små mängder. Därför är det viktigt att ta de steg man kan och att tvätta bilen med tillräckligt rening är en sådan åtgärd.  Miljöföroreningar som rinner rätt ut i naturen påverkar vårt grundvatten, våra sjöar och vår närmiljö. Det tar mycket lång tid för naturen att bryta ner oljan och att få ner höga värden av tungmetaller.

 

 

 

Men är verkligen alla tvätthallar så bra? Jag vet åtminstone en biltvätt som aldrig klarar kommunens gränsvärden.

Visst är det så att det  finns både dåliga och goda exempel bland landets alla cirka 1500 biltvättar. Men även om en biltvättsanläggning bara skulle ha en enkel oljeavskiljare så är ändå den reningen mycket bättre än ingen rening alls.

 

Det finns ju Svanenmärkta tvätthallar. Vore det inte bäst om alla Svanenmärkte sig så vore problemet löst?

Det vore givetvis bra om alla var Svanenmärkta, men det löser i alla fall inte problemet med att så många tvättar hemma. Den största miljövinsten fås om vi flyttar de som tvättar hemma till en biltvättsanläggning. Men välj gärna en Svanenmärkt anläggning om en sådan finns tillgänglig.

Hur kan ni veta hur många som tvättar hemma och hur mycket föroreningar som släpps ut?

Det är absolut inga exakta siffror utan det handlar om uppskattningar av storleksordningar. Vi har jobbat med enkäter och tagit prover på hur mycket som släpps ut till tvätthallarnas reningsanläggningar innan rening. Det har gjorts en del tidigare uppskattningar som vi tittat på och jämfört med vårt eget material.
Vi arbetar med en ny utredning för att klargöra storleksordningar och reningen ytterligare.

 

Jag har svårt att ta mig till en tvättanläggning då det inte finns några i närheten, hur ska jag gå till väga för att kommunen ska bygga en?

Ta kontakt med miljöansvariga i din kommun och informera dem om behovet.  Påverkansarbetet börjar i vårt absoluta närområde.